Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir

Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı Güncellenmiştir
Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının güncellenmesi, söz konusu Kararın ekli listesinde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelere ilişkin herhangi bir değişiklik içermemekte olup, 2017 yılında yayımlanarak mevzuata kazandırılan Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda (TTK) yapılan son değişikliklerin Karara yansıtılması ve uygulamada yaşanan sorunların dikkate alınarak Kararın daha açık ve anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınması ihtiyacı doğrultusunda gerçekleşmiştir.Bilindiği üzere, 6102 sayılı TTK’da 1/1/2013 tarihinden itibaren münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında TMS’lerin uygulanması öngörülmüş olup, TMS uygulama kapsamının belirlenmesi hususu Kurumumuzun yetkisi dahilindedir.Bu çerçevede, Kurulumuzun 21/08/2014 tarihli toplantısında, 6102 sayılı TTK’nın 88 inci ve Geçici 1 inci maddeleri ile 660 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin (KHK) 9 uncu 26 ncı ve Geçici 1 inci maddeleri uyarınca 1/1/2014 tarihi ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerine ilişkin münferit ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasında esas alınacak düzenlemelerin belirlenmesine yönelik “TMS Uygulama Kapsama İlişkin Kurul Kararı” yayımlanmıştır.Bununla birlikte, 29/07/2017 tarih ve 30138 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere yürürlüğe giren BOBİ FRS bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama Standartlarını (TFRS) uygulamayan işletmelerin finansal tabloları açısından geçerli finansal raporlama çerçevesi haline gelmiştir.Ayrıca, 2/7/2018 tarihli ve 700 sayılı KHK’nın 192 nci maddesiyle TTK’nın 397 nci maddesinin dördüncü fıkrasında bağımsız denetime tabi işletmelerin “Cumhurbaşkanınca” belirlenmesine ilişkin değişiklik yapılmıştır.Buna ilaveten, işletmelerin tabi oldukları finansal raporlama çerçevelerinin belirlenmesine ilişkin uygulamada karşılaşılan birtakım sorunlar ve gelen görüş talepleri doğrultusunda mevcut Kararın daha açık ve anlaşılabilir bir şekilde kaleme alınması ve söz konusu Karara TMS’lere ilişkin tanımların eklenmesi ihtiyaçları ortaya çıkmıştır.Söz konusu nedenlerle, mevcut TMS Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararının ekinde sayılan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak TMS’lerin uygulama kapsamını güncellenmesi ihtiyacının ortaya çıktığı değerlendirilmektedir.Bu kapsamda, Kurulumuzun TMS’lerin uygulanma kapsamının belirlenmesine ilişkin 13/09/2018 tarihli ve (03/161) sayılı Kararında:“1) Ekli listedeki kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında TFRS’lerin uygulanmasına, 2) Bağımsız denetime tabi olup, ekli listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında BOBİ FRS’nin         uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin isteğe bağlı olarak TFRS’leri uygulayabileceğine, 3) Yukarıdaki kapsama dâhil olmayan kurum, kuruluş ve işletmelere yönelik Kurum tarafından henüz bir TMS yayınlanmadığından bunların münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında yürürlükteki mevzuatın uygulanmasına; ancak söz konusu kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve/veya konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak TFRS’leri ya da BOBİ FRS’yi uygulayabileceğinekarar verilmiştir.”Bu çerçevede, yapılan son değişikliklerle birlikte ülkemizde geçerli olan finansal raporlama çerçeveleri aşağıdaki şekilde özetlenmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Türkiye Muhasebe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı’na ulaşmak için tıklayınız.