BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) MODÜLLERİ

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL
RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) MODÜLLERİ
Amaç
Bilindiği üzere, bağımsız denetime tabi olup Türkiye Finansal Raporlama
Standartlarını (TFRS’leri) uygulamayan işletmelerin gerçeğe uygun, finansal bilgi
ihtiyacına uygun ve karşılaştırılabilir finansal tablo düzenlemeleri amacıyla
29/07/2017 tarihinde BOBİ FRS yayımlanmış ve 1/1/2018 tarihi ve sonrasında
başlayan hesap dönemlerinden itibaren uygulanmaya başlamıştır.
Ülkemiz bakımından yeni bir finansal raporlama çerçevesi olması sebebiyle;
Uygulayıcılara ve finansal tablo kullanıcılarına yol göstermek,
BOBİ FRS hükümlerinin daha iyi anlaşılmasına yönelik rehberlik sağlayarak
uygulama birliğini artırmak ve
Uygulayıcıların karşılaştıkları tartışmalı ve karmaşık nitelikteki münferit olaylar için
başvuracakları bir kaynak oluşturmak
amacıyla Kurumumuz bünyesinde BOBİ FRS’nin yirmi altı bölümü (“Dipnotlar”
bölümü hariç olmak üzere) için açıklayıcı materyaller hazırlanmaya başlanmıştır.
Gelinen aşamada, beş bölüme ilişkin Modül tamamlanmış olup ilerleyen zamanlarda
tamamlanan diğer Modüller de Kurumumuz internet sitesinden paylaşılacaktır.
Modüllerin İçeriği
Kurumumuz tarafından hazırlanan Modüller, aşağıda açıklanan beş kısımdan
oluşmaktadır:
1) Giriş
Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konunun finansal tablolar ve
işletmeler açısından önemi vurgulanarak, düzenlenen konu hakkında genel
hatlarıyla bilgi verilmektedir.
2) Bölüm Özeti
Bu kısmında, ilgili BOBİ FRS bölümünde ele alınan konular ilişkin kısa ve
açıklayıcı bilgilere ya da tanımlara yer verilmekte ve bölümün tamamı hakkında
genel bir bakış açısı sağlayacak bir özet sunulmaktadır.
3) Bölüm Hükümlerinin Açıklanması ve Örneklendirilmesi
Bu kısımda, ilgili BOBİ FRS bölümündeki orijinal hükümlerin tamamı Modüle dâhil
edilerek, bu hükümlerle ilgili olarak anlaşılmasında zorluk yaşandığı veya ilâve
açıklamalara ihtiyaç duyulduğu değerlendiren hususlar anlaşılabilir bir dille
açıklanmaktadır.
1
Bununla birlikte, ilgili hükümde ele alınan konunun pekiştirilmesini sağlayacak,
çeşitli zorluk seviyelerinde sayısal veya sözel Örneklere yer verilmiş ve ilgili
hükmün daha iyi anlaşılmasını sağlayacağı düşünülen ya da BOBİ FRS’nin ilgili
hükmünde değinilmemekle birlikte konunun anlaşılması bakımından önem arz
eden hususlarla ilgili Sorular eklenmiştir.
4) Dipnot Açıklamaları
Bu kısımda, “Dipnotlar” bölümü esas alınarak her bir BOBİ FRS bölümüyle ilgili
yapılması gereken dipnot açıklamalarına ve örnek finansal tablo dipnotlarına yer
verilmiştir.
5) Karşılaştırma Tablosu
Bu kısımda, Muhasebe Sistemi Uygulamaları Genel Tebliğleri (MSUGT), BOBİ
FRS ve TFRS’lerin konuyla ilgili hükümleri karşılaştırılarak söz konusu
düzenlemeler arasındaki benzerlik ve farklılıklara dikkat çekilmiştir.
Faydalanılan Kaynaklar
Eğitim Modülleri hazırlanırken, Kurumumuz tarafından geliştirilen açıklama, örnek
ve soruların yanı sıra aşağıdaki kaynaklardan faydalanılmıştır:
- TFRS'ler
- TFRS'lere ilişkin Karar Gerekçeleri
- KOBİ UFRS Eğitim Materyalleri
- UFRS Yorumlama Komitesi tarafından yayımlanan Yorumlar ve
- Uluslararası alanda faaliyet gösteren denetim şirketlerinin Uygulama Rehberleri
Tamamlanan Modüller
Aşağıdaki linklerden tamamlanan BOBİ FRS bölümlerine ilişkin Modüllere
ulaşılabilir.
Hazırlanan Eğitim Modüllerinin tüm paydaşlarımıza faydalı olmasını dileriz.
Kamuoyuna duyurulur.
2
BOBİ FRS
BÖLÜM 2
BOBİ FRS
BÖLÜM 3
BOBİ FRS
BÖLÜM 4
BOBİ FRS
BÖLÜM 6
BOBİ FRS
BÖLÜM 14
• NAKİT AKIŞ TABLOSU
• MUHASEBE