YATIRIM ORTAMININ İYİLEŞTİRİLMESİ AMACIYLA VERGİ KANUNLARINDA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR 6728 SAYILI KANUN YAYIMLANDI

MUHTASAR BEYANNAME VE SGK AYLIK PRİM HİZMET BELGESİ BİRLEŞTİRİLECEKTİR. Kanun 16. maddesi ile 193 sayılı GVK’na 98/A maddesi eklenmiştir.
 MADDE 16- 193 sayılı Kanunun 98 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi: “
MADDE 98/A- Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi, vergi kanunlarına göre verilmesi gereken muhtasar beyanname ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek, kesilen vergilerin matrahlarıyla birlikte sigortalının sigorta primleri ve kazançları toplamı ile prim ödeme gün sayılarının bildirilmesine mahsustur. Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesi hususunda zorunluluk getirmeye veya kaldırmaya, kapsama girecekleri gruplar, sektörler, gayrisafi iş hâsılatları, istihdam edilen işçi sayıları, gelir unsurları, il ve ilçe sınırları itibarıyla ayrı ayrı veya birlikte tespit etmeye, muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin şekil, içerik ve ekleri ile ilgili olduğu dönemi ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı müştereken yetkilidir. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesinde bu Kanunun 98 inci maddesinde belirtilen yer ve süreler dikkate alınır. Maliye Bakanlığı; bölge, il, ilçe, mahal ve sektörlere göre yetkili vergi dairesini ve beyannamenin verilme zamanını belirlemeye yetkilidir. Bu Kanunda ve diğer kanunlarda, muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesine yapılmış olan atıflar, bu iki belgenin tek bir beyanname olarak birleştirildiği durumlarda, muhtasar ve prim hizmet beyannamesine yapılmış sayılır.” AÇIKLAMA: Muhtasar beyanname ile aylık prim ve hizmet belgesinin birleştirilerek verilmesine imkan sağlanmıştır. Muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi birleştirilmesine ilişkin yetki Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına verilmiştir. İlgili bakanlıklar yetkilerini muhtemelen Genel Tebliği ile kullanacaklardır. Yetkinin kullanılması ile işlemlerin nasıl yapılacağı açıklanacaktır. 09/08/2016 tarihi itibari ile yetki kullanılana kadar eski sistem devam edecektir. (Muhtasar ayrı SGK bildirgesi ayrı ayrı verilmeye devam edilecektir.) Genel tebliğler yayımlanınca ayrıca sizlere bilgi verilecektir. Kanun 18. maddesi ile 193 sayılı VUK ’nun 28. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. eklenmiştir.
 MADDE 18- 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 28 inci maddesinin ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi kapsamında getirilen zorunluluk üzerine verilen beyannameye istinaden, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık 3 Sigortası Kanunu uyarınca düzenlenen tahakkuk fişi, mükellefe veya elektronik ortamda beyanname gönderme yetkisi verilmiş gerçek veya tüzel kişiye elektronik ortamda iletilir.” AÇIKLAMA: Muhtasar beyanname ile SGK bildirgesi birleştirilmesi ile verilecek olan “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” elektronik ortamda verilecek ve tahakkuk ilgililerine elektronik olarak ulaştırılacaktır.
 VUK MÜKERER 355.MADDESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER MADDE 21- 213 sayılı Kanunun mükerrer 355 inci maddesinin;
a) Başlığı “Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257, mükerrer 257 nci madde ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi hükmüne uymayanlar için ceza:” şeklinde değiştirilmiştir.
 b) Birinci fıkrasında yer alan “mükerrer 257 nci madde uyarınca getirilen zorunluluklara” ibaresi “mükerrer 257 nci maddesi ve Gelir Vergisi Kanununun 98/A maddesi uyarınca getirilen zorunluluklara” şeklinde değiştirilmiştir.
c) Altıncı fıkrasının başına gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Elektronik ortamda bildirim veya form verilmesi mecburiyetine uyulmaması hâlinde kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası, bildirim veya formların belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde 1/10 oranında uygulanır.” AÇIKLAMA: “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” sini verilmemesi veya süresinden sora verilmemesi halinde de özel usulsüzlük cezasını uygulanacağı belirtilmiştir. Ayrıca yapılan düzenleme ile bildirim veya formların (Ba-Bs formu) belirlenen sürelerin sonundan başlayarak elektronik ortamda 3 gün içinde verilmesi halinde özel usulsüzlük cezası 1/10 oranında kesilecektir. Örneğin Ba - Bs formunu süresinde hiç vermeyen mükellefin formu 3 gün içinde vermesi halinde 2016 yılı için ( 1.370.-TL 1/10) = 137.-TL özel usulsüzlük kesilecektir. 3. Günden sonra vermesi halinde ceza, 1.370.-TL olarak kesilecektir.
VERGİ İNCELEMELERİNDE İZAHA DAVET SİSTEMİ GETİRİLMİŞTİR MADDE 22- 213 sayılı Kanunun mülga 370 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir. “İzaha davet:
 MADDE 370- Vergi incelemesine başlanılmadan veya takdir komisyonuna sevk edilmeden önce verginin ziyaa uğradığına delalet eden emareler bulunduğuna dair yetkili merciler tarafından yapılmış ön tespitler hakkında tespit tarihine kadar ihbarda bulunulmamış olması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Kendisine izaha davet yazısı tebliğ edilen mükellefler, davet konusu tespitle sınırlı olarak, bu Kanunun 371 inci maddesinde yer alan pişmanlık hükümlerinden yararlanamaz. İzaha davet yazısının tebliğ tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde izahta bulunulması durumunda; 4 1. Mükelleflerce yapılan izah sonucu vergi ziyaına sebebiyet verilmediğinin idarece anlaşılması hâlinde mükellefler söz konusu tespitle ilgili olarak vergi incelemesine tabi tutulmaz veya takdir komisyonuna sevk edilmez. 2. Mükelleflerce izahta bulunulan tarihten itibaren 15 gün içerisinde; hiç verilmemiş olan vergi beyannamelerinin verilmesi, eksik veya yanlış yapılan vergi beyanının tamamlanması veya düzeltilmesi ve ödeme süresi geçmiş bulunan vergilerin, ödemenin geciktiği her ay ve kesri için, 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nispette uygulanacak gecikme zammı oranında bir zamla aynı sürede ödenmesi şartıyla vergi ziyaı cezası, ziyaa uğratılan vergi üzerinden %20 oranında kesilir. Bu durum vergi incelemesi yapılmasına ve gerekirse tarhiyatın ikmaline engel teşkil etmez. Birinci fıkra kapsamında yapılmış ön tespitlerin, verginin bu Kanunun 359 uncu maddesinde yer alan fiillerle ziyaa uğratılmış olabileceğine ilişkin olması hâlinde bu madde hükümleri uygulanmaz. Şu kadar ki, sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, kullanılan sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge tutarının; her bir belge itibarıyla 50 bin Türk lirasını geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının %5’ini aşmaması kaydıyla mükellefler izaha davet edilebilir. Bu fıkrada yer alan tutar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak bu Kanun uyarınca belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanır. Maliye Bakanlığı ön tespitin niteliğini, izaha davetin şeklini ve kapsamını, daveti yapacak ve yapılan izahı değerlendirecek mercii, davet yapılacakları, yapılan izahta kullanılacak bilgi ve belgeler ile uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
AÇIKLAMA: Vergi Usul Kanunu'nda pişmanlık müessesiyle ilgili "izaha davet" başlığı altında düzenleme yapılıyor. Bu kapsamda, vergiye gönüllü uyumun artırılması amacıyla, haklarında henüz vergi incelemesine başlanılmamış veya takdir komisyonuna sevk edilmemiş mükellefler için izaha davet müessesesi getirilmiştir. İdarenin araştırmalarıyla, vergiyi ziyaı (kayba) uğratmış olabileceği yönünde ön tespitleri olan mükellefler izaha davet edilecek, yapılan izahın yeterli görülmesi halinde inceleme ve takdir işlemleri yapılmayacak ve belirlenen şartların gerçekleşmesi durumunda vergi ziyaı cezası yüzde 20 oranında kesilecek. Bu düzenlemeler, Vergi Usul Kanunu kapsamına giren kaçakçılık suçlarında uygulanmayacak. Ancak sahte veya yanıltıcı belge kullanma fiilinin işlenmiş olabileceğine dair yapılan ön tespitlerde, bu belge tutarının 50 bin TL'yi geçmemesi ve mükellefin ilgili yıldaki toplam mal ve hizmet alışlarının yüzde 5'ini aşmaması kaydıyla, mükellefler izaha davet edilebilecek. DAMGA VERGİSİ KANUNU Damga vergisine tabi kâğıtlardan sadece (1 ) nüshası için vergi alınacak.
MADDE 23- 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 5 “Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kâğıtlardan, maktu vergiye tabi olanların her bir nüshası ayrı ayrı aynı miktarda; nispi vergiye tabi olanların ise sadece bir nüshası damga vergisine tabidir.” MADDE 24- 488 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin; a) Üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir. “Şu kadar ki; bir kâğıt üzerinde birden fazla adi kefalet ve garanti taahhüdü bulunması hâlinde, ayrı ayrı olmak üzere bunlardan yalnızca birinden damga vergisi alınır.” b) Sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Pey akçesi, cayma tazminatı, ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin müeyyidesi mahiyetinde olan taahhütlerden, başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmaz.” Beyanname verme süresi içinde verilecek düzeltme beyannamelerinde Damga Vergisi hesaplanmayacaktır.
 MADDE 28- 488 sayılı Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun; c) “IV. Makbuzlar ve diğer kâğıtlar” başlıklı bölümünün; 1) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (b) bendine “Vergi beyannameleri:” ibaresinden sonra gelmek üzere “((f) bendi dâhil olmak üzere, beyanname verme süresi içerisinde düzeltme amacıyla verilen beyannameler hariç)” parantez içi hükmü eklenmiştir. 2) “2. Beyannameler” başlıklı fıkrasının (f) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. “f) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilmesi gereken aylık prim ve hizmet belgesi ile muhtasar beyannamenin birleştirilerek verilmesiyle oluşturulan beyannameler (37,40 TL.)” AÇIKLAMA: Damga vergisi kanununa göre, nispi vergiye tabi kağıtlardan kaç nüsha olursa olsun sadece (1 ) nüsha için damga vergisi alınacaktır. Kağıt üzerinde birden fazla kefil varsa sadece birisi için vergi hesaplanacaktır. Diğer taraftan kanun yapılan değişiklik ile Beyanname verme süresi içinde verilecek düzeltme beyannameleri için Damga vergisi hesaplanmayacaktır. “Muhtasar ve prim hizmet beyannamesi” den alınacak Damga vergisi 37,40 TL olarak belirlenmiştir. Aynı kağıtta birden fazla adi kefil ve garantör bulunması durumunda, yalnız bir kefalet ve bir garanti taahhüdü için damga vergisi alınacak. Pey akçesi (bağlanma parası), cayma tazminatı (zamanı rücu, cayma parası), ücret tevkifi, cezai şart gibi bir sözleşmenin yaptırımı olarak belirlenen taahhütler başlı başına bir sözleşmeye konu olmadıkça damga vergisi alınmayacak. Azami tutardan vergi alınan sözleşmelerde, sözleşmenin diğer hükümlerinde değişiklik olmaksızın sadece bedelin artırılmasına ilişkin değişiklik yapılması halinde, artan bedele ilişkin olarak damga vergisi alınmayacak.
 6 Anonim, limited ve eshamlı komandit şirketlerin pay devirleri ;DAMGA vergisinden ve HARÇLARDAN istisna edilmiştir. SMMM VE YMM LER TARAFINDAN GÖNDERİLECEK “MUHTASAR VE PRİM HİZMET BEYANNAMESİNİN” DEFTER KAYITLARINA UYGUNLUĞUNDAN SORUMLULUK MADDE 46- 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 12 nci maddesinin ikinci fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir. “Bu Kanun gereği internet, elektronik ve benzeri ortamda Kuruma gönderilecek muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin defter ve kayıtlara ve bu kayıtların dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte yazılı sözleşme ile yetki verilmiş serbest muhasebeci, serbest muhasebeci malî müşavir ve yeminli malî müşavirler de müştereken ve müteselsilen sorumludur. Bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Kurum tarafından çıkarılan yönetmelikle düzenlenir.”
AÇIKLAMA : 213 sayılı VUK mükerrer 227. maddesine benzer bir düzenlemede 5510 sayılı kanun 12. maddesinde yapılmıştır. Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin muhasebe kayıtlarının dayanağını teşkil eden belgelere uygun olmamasından işverenlerle birlikte SMMM VE YMM lerde sorumlu olacaktır. Bu sorumluluk ilgili olarak SGK kurumu yönetmelik çıkarılacaktır.
DİĞER KANUNLARDA YAPILAN DÜZENLEMELERİN ÖZET AÇIKLAMASI
 5- GELİR VERGİSİ KANUNU Menkul Sermaye İratlarında: -Tek Primli Yıllık Gelir Sigortalarından Yapılan Ödemelerin Gelir Vergisinden İstisna Olmasına İlişkin Hükümde ve Bu İstisnadan Yararlananların On Yılını Tamamlamadan Zorunlu Nedenler Haricinde Sigortadan Ayrılmaları Halinde Yapılacak İşlemlere İlişkin Hükümlerde Değişiklik: On yıl tamamlanmadan ayrılma durumunda, erken ayrılma tarihinde ödenen iratlar için tevkifat yapılacaktır. Yurtiçi tasarrufların teşviki amacıyla getirilen düzenleme ile, hayat sigortaları ve bireysel emeklilik sisteminde biriken tasarrufların defaten ödeme almak yerine sigorta süresi on yıl ve üzeri veya ömür boyu olan tek primli yıllık gelir sigortalarına yatırılması durumunda, yatırılan kısma tekabül eden ödemelerin içerdiği irat tutarları gelir vergisinden istisna edilecektir. Ücretlerde: – İstisnaya İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler: Türkiye dışında elde edilen kazançlar üzerinden döviz olarak ödenmesi kaydıyla kanuni ve iş merkezi Türkiye’de bulunmayan dar mükellefiyete tabi işverenlerce bölgesel yönetim 7 merkezlerinde münhasıran merkezin faaliyet izni kapsamında istihdam edilen hizmet erbabına ödenen ücretler istisna kapsamına alınmaktadır. -Yurtdışına Hizmet Veren İşletmelerde İndirim Başlığı Altında, Bu İşverenlerin Hizmet Erbabına Yaptığı Ücret Ödemeleri Üzerinden Hesaplanan Vergiden Yapılacak İndirime İlişkin Yeni Düzenleme: Türkiye’de yerleşmiş olmayan kişilerle, iş yeri, kanuni ve iş merkezi yurtdışında bulunanlara, Türkiye’de verilen ve münhasıran yurtdışında yararlanılan bazı hizmetler yoluyla ülke ekonomisinin rekabet gücünün artırılması, yeni ihtacat alanlarının oluşturulması, nitelikli iş gücünün desteklenmesi amacıyla bu indirim sağlanmıştır. İndirilecek Giderlerde: Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar doğrudan gider yazılabilecektir. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Tüm giderlerinin, iş merkezi Türkiye'de bulunmayan kurumlar tarafından karşılanması ve söz konusu giderlerin Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun hesaplarına intikal ettirilmemesi kaydıyla, Ekonomi Bakanlığından alınan izinle kurulan bölgesel yönetim merkezleri Kurumlar Vergisinden muaf tutulacak. Türkiye'de tam veya dar mükellefiyete tabi herhangi bir kurumun, bölgesel yönetim merkezinin yönetimi altında bulunması, muafiyet hükmünün uygulamasına engel teşkil etmeyecek. Taşınır ve taşınmaz malların, kurumlar tarafından finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankalarına satışından doğan kazançlar ve bu kurumlara söz konusu varlıkların devralındığı kuruma kira süresi sonunda devrinden doğan kazançlar da Kurumlar Vergisinden istisna olacak. Transfer fiyatlandırılmasında , ilişkinin doğrudan veya dolaylı olarak ortaklık kanalıyla oluştuğu durumlarda, örtülü kazanç dağıtımı kapsamında değerlendirme yapılabilmesi için en az yüzde 10 oranında ortaklık, oy veya kar payı hakkının olması şartı aranacak. Ortaklık ilişkisi olmadan doğrudan veya dolaylı olarak en az yüzde 10 oranında oy ve kar payı hakkının olduğu durumlarda da taraflar ilişkili kişi sayılacak. Transfer fiyatlandırmasına ilişkin belgelendirme yükümlülüklerinin tam ve zamanında yerine getirilmesi kaydıyla, örtülü olarak dağıtılan kazanç nedeniyle zamanında tahakkuk ettirilmemiş veya eksik tahakkuk ettirilmiş vergiler için vergi ziyaı cezası, yüzde 50 indirimli olarak uygulanacak. TÜRK TİCARET KANUNU Şahıs ve sermaye şirketleri kuruluşlarında kurucuların şirket sözleşmesini ticaret sicil müdürü veya yardımcısı huzurunda imzalanmasına imkanı verilmektedir. Böylelikle kurucular tarafından noter huzurunda imza beyanı ve unvan tescil talepnamesi ve ayrıca kurucular beyanı zorunluluğu kaldırılmıştır.
8 Şirketlerin tür değişikliğine gitmesinde yeni türe ilişkin sözleşmenin bütün ortaklar tarafından imzalanması zorunluluğu kaldırılıyor. Tür değiştirmede yönetim organınca hazırlanan tür değiştirme planı dışında, yeni türün şirket sözleşmesinin genel kurulun onayına sunulması sistemi getirilmiştir. Sermaye şirketlerinin tasfiye sürecini kolaylaştırmayı amaçlayan tasarı, tasfiye halindeki şirketin, kalan malvarlığını dağıtabilmek için alacaklılara yönelik yapılacak üçüncü ilandan itibaren gerekli bekleme süresi 1 yıldan 6 aya düşürülmüştür. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye olunan şirketlerde, İcra İflas Kanunu'ndaki tasfiye ve ceza yaptırımı hükümleri uygulanmayacak. ÇEK KANUNU Karşılıksız çek keşide etme adli para cezasını gerektiren suç olarak tanımlandığı için, çek hesabı açtırmak isteyenler bankaya adli sicil kaydı da verecek. Bankalar, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin ya da şirket yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığını kontrol etmekle yükümlü olacak. Ticaret siciline tescil edilen şirket yetkilileri hakkında verilmiş bir çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı varsa, bunların yetkilisi olduğu tüzel kişilere çek defteri verilmeyecek. Çek hesabı sahibinin gerçek kişi olması durumunda kimlik numarası, tüzel kişi ise MERSİS numarası çek üzerine yazılacak. Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması halinde, ayrıca düzenleyenin kimlik numarası da yazılacak Üzerinde tarih bulunan ve kanuni süresinde ibraz edilen çekle ilgili karşılıksız işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikayeti üzerine, her bir çekle ilgili olarak, bin 500 güne kadar adli para cezasına hükmolunacak. Hükmedilecek adli para cezası, çek bedelinin karşılıksız kalan miktarından az olamayacak. Mahkeme ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına; bu yasağın bulunması halinde yasağın devamına hükmedecek. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imzayla imzalandıktan sonra UYAP aracılığıyla MERNİS ile Risk Merkezine elektronik ortamda bildirilecek. Hakkında çek hesabı açma yasağı verilen kişiler, Risk Merkezi tarafından bankalara bildirilecek.
İCRA VE İFLAS KANUNU İdare ve temsille vazifelendirilmiş kimseler ya da alacaklılardan biri, şirket veya kooperatifin mali durumunun iyileştirilmesinin mümkün olduğuna dair iyileştirme projesini, son bir yıldan uzun süre ile şirket merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemeye sunarak iflasın ertelenmesini isteyebilecek. Mahkeme, iflasın ertelenmesi talebinde bulunulması üzerine yönetim organının yerine geçmesi, yönetim organı kararları ve işlemlerini onaylaması ayrıca envanter işlemlerini başlatarak kontrolü altında yürütmesi için mesleki ve teknik yeterliliğe sahip yeterli sayıda kayyım atayacak. 9 İflas erteleme talebi, kayyımın atanmasına ilişkin karar, kayyımın mahkemece belirlenen görevleri ve temsil yetkisi ile bunların sınırları, ticaret sicili müdürlüğüne öngörülen usulle ilan ettirilecek. Bu ilanda, "alacaklıların iflas erteleme talebinin ilanından itibaren iki haftalık kesin süre içinde itiraz ederek iflas erteleme şartlarının bulunmadığını ileri sürebilecekleri ve mahkemeden talebin reddini isteyebilecekleri" belirtilecek. Mahkeme, gerektiğinde kayyımın görevine son verebilecek, görevine son verilen ya da istifa eden kayyımın yerine yenisini seçebilecek. Bir kişi aynı anda en fazla 3 dosyada kayyım olarak atanabilecek. İflasın erteleme kararı üzerine borçlu aleyhine hiçbir takip yapılamayacak ve daha önce başlayan takipler duracak, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kararları uygulanmayacak. Erteleme sırasında taşınır, taşınmaz veya ticari işletme rehniyle temin edilen alacaklar nedeniyle rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip başlatılabilecek veya başlayan takiplere devam edilebilecek ancak bu takip nedeniyle muhafaza tedbirleri alınamayacak ve rehinli malın satışı gerçekleştirilemeyecek. Erteleme süresi azami bir yıl olacak. Bu süre mahkemece uygun görülmesi halinde bir yıl daha uzatılabilecek. İflasın ertelenmesine karar veren mahkeme, atanan kayyımın görevine devam etmesine karar verebileceği gibi aynı niteliklere sahip yeni kayyım da atayabilecek. Kayyım, takvim yılının her 3 aylık dönem sonu itibarıyla, şirketin projeye uygun olarak iyileşme gösterip göstermediğini mahkemeye rapor edecek.
PASAPORT KANUNU Yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada, son 3 yılda yıllık ortalama ihracat tutarı Bakanlar Kurulunun belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine, Bakanlar Kurulunca belirlenen esaslara göre 2 yıl süreyle hususi damgalı (Yeşil Pasaport) pasaport verilebilecek. 6728 sayılı kanun ile getirilen düzenlemeler den önemli gördüğümüz konular yukarıda açıklanmıştır. Bunlar dışındaki konular için yazı ekindeki kanun metnini inceleyiniz. Bu kanun uygulanması ile ilgili yayımlanacak Genel Tebliğ, Sirküler ve Yönetmelikler ayrıca sizlerin bilgisine sunulacaktır. 6728 sayılı Kanun tam metni için tıklayınız.