Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında (TFRS) Yapılan Değişiklikler

Türkiye Finansal Raporlama Standartlarında (TFRS) Yapılan Değişiklikler
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2019 itibarıyla yürürlüğe giren değişikliklerin TFRS’lere yansıtılması ve UFRS’lere tam uyumun sağlanması amacıyla;
  • TFRS 16 Kiralamalar,
  • TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler,
  • 2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler ve
  • TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a İlişkin Değişiklikler
kapsamında TFRS’lerde yapılan değişiklikler, 15 Ocak 2019 tarihli ve 30656 sayılı Resmi Gazete’de (M) yayımlanmıştır.Kiralamaların finansal tablolara alınmasına, ölçümüne, sunumuna ve açıklanmasına ilişkin ilkeleri belirleyen TFRS 16 Kiralamalar, getirdiği yeni düzenlemeler ve yapmış olduğu terminolojik değişiklikler nedeniyle; TFRS 1, TFRS 3, TFRS 4, TFRS 7, TFRS 9, TFRS 13, TFRS 15, TMS 1, TMS 2, TMS 7, TMS 12, TMS 16, TMS 21, TMS 23, TMS 32, TMS 37, TMS 38, TMS 40, TMS 41, TFRS Yorum 1, TFRS Yorum 12, TMS Yorum 29, TMS Yorum 32’yi değiştirmiştir.TFRS Yorum 23 Gelir Vergisi Uygulamalarına İlişkin Belirsizlikler, TFRS 1’e E8 paragrafını eklemiştir.2015-2017 Dönemine İlişkin Yıllık İyileştirmeler, TFRS 3 İşletme Birleşmeleri ve TFRS 11 Müşterek Anlaşmalar’da, müşterek faaliyette önceden elde tutulan paylar konusunda; TMS 12 Gelir Vergileri’nde, özkaynak aracı olarak sınıflandırılan finansal araçlara ilişkin yapılan ödemelerin gelir vergisi sonuçları konusunda ve TMS 23 Borçlanma Maliyetleri’nde aktifleştirilebilen borçlanma maliyetleri konusunda değişiklikler yapmıştır.TMS 19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar’a İlişkin Değişiklikler, iş ilişkisi sonrasında sağlanan faydalardan (tanımlanmış fayda planları ve tanımlanmış katkı planları olarak ikiye ayrılmaktadır) tanımlanmış fayda planlarında yapılan değişikliklerin, söz konusu tanımlanmış fayda planlarının muhasebeleştirilmesine etkilerini ele almakta olup, TMS 19’da değişiklik yapmıştır.Kurumumuzca daha önce yapılan duyurularda da ifade edildiği üzere; yayım sürecindeki işlemleri kolaylaştırmak ve sürece hız kazandırmak amacıyla Standartların artık Kurul Kararı şeklinde yayımlanmasına karar verilmiş olup, bu kapsamda, Standart metinlerinde yapılan değişiklikler için mevcut tebliğler yürürlükten kaldırılarak yeni Standart metinleri Kurul Kararı olarak yayımlanmıştır.İlgili TFRS’lere ulaşmak için tıklayınız.