TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nde Yapılan Değişiklikler 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.

TFRS 17 Sigorta Sözleşmeleri’nde Yapılan Değişiklikler 31 Aralık 2021 tarih ve 31706
sayılı (5. Mükerrer) Resmî Gazetede Yayımlanmıştır.
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (IASB) tarafından yayımlanan Uluslararası
Finansal Raporlama Standartlarında (UFRS) yapılan ve 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe
girecek olan değişikliklerin TFRS’ye yansıtılması ve bu kapsamda UFRS’ye tam uyumun
sağlanması amacıyla,
 TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler ve
 TFRS 17 ile TFRS 9’un İlk Uygulaması—Karşılaştırmalı Bilgiler’e
ilişkin Kurul Kararları 31 Aralık 2021 tarih ve 31706 sayılı (5. Mükerrer) Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
TFRS 17’ye İlişkin Değişiklikler
IASB tarafından Uluslararası Finansal Raporlama Standardı (UFRS) 17’de, söz konusu
Standardın uygulanmasında ve şirketlerin finansal performanslarının açıklanmasında yardımcı
olunması amacıyla Haziran 2020’de değişikliğe gidilmiştir. UFRS 17’de düzenlenen temel
ilkeler korunmakla birlikte yapılan değişikliklerle şirketlerden gelen geri bildirimler neticesinde
aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir:
 Bazı hükümleri basitleştirerek uygulama maliyetlerini azaltmak,
 Finansal performansın açıklanmasını kolaylaştırmak,
 Standardın yürürlük tarihini 2023 yılına erteleyerek ve ilâve muafiyetler tanıyarak
işletmelerin Standarda geçişi kolaylaştırmak.
Yukarıda yer verilen hedeflerin karşılanması amacıyla UFRS 17’de yapılan
değişiklikler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir.