SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi

SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi 22.12.2018 tarihli ve 30633 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB), daha önce “ISA 910” olarak yayımladığı standardı, sınırlı bağımsız denetim standartları grubuna alarak ISRE 2400 Engagements to  Review Financial Statements adı altında yayımlamış ve değişik zamanlarda standartta revizyonlar yaparak son olarak ISRE 2400 Engagements to  Review Historical Financial Statements adı altında güncellemiştir. Söz konusu standart, Sınırlı Bağımsız Denetim Standardı (SBDS) 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi adı altında Kurumumuzca çevirisi yapılarak mevzuatımıza kazandırılmıştır.Bu standart esas olarak, işletmenin tarihî finansal tablolarının sınırlı bağımsız denetimini (sınırlı denetimini) yürütmek üzere görevlendirilmiş, ancak finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmekle görevlendirilmemiş bir denetçinin sorumluluklarını ve sınırlı denetim raporunun şekil ve içeriğini düzenlemektedir. SBDS 2400’te;
 • Sınırlı Denetimin Bu SBDS’ye Uygun Olarak Yürütülmesi,
 • Etik Hükümler,
 • Mesleki Şüphecilik ve Mesleki Muhakeme,
 • Sınırlı Denetim Düzeyinde Kalite Kontrol,
 • Müşteri İlişkisinin ve Sınırlı Denetim Sözleşmesinin Kabulü ve Devam Ettirilmesi,
 • Yönetim ve Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim,
 • Sınırlı Denetimin Yürütülmesi,
 • Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar,
 • Yazılı Beyanlar,
 • Uygulanan Prosedürler Sonucunda Elde Edilen Kanıtların Değerlendirilmesi,
 • Denetçinin Finansal Tablolar Hakkında Sonuç Oluşturması,
 • Denetçi Raporu,
 • Belgelendirme,
bölümleri yer almaktadır.  Bu standardın ekinde yürütülecek sınırlı bağımsız denetime ilişkin sözleşme ve rapor örneklerine yer verilmiştir."SBDS 2400 Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi" standardına ulaşmak için tıklayınız.