Kalite Yönetim Standartları İle Bu Standartların Diğer İlgili Standartlarda Yaptığı Değişikliklerin Yayımlanması Hakkında Duyuru

KALİTE YÖNETİM STANDARTLARI İLE BU STANDARTLARIN DİĞER İLGİLİ STANDARTLARDA YAPTIĞI DEĞİŞİKLİKLERİN YAYIMLANMASI HAKKINDA DUYURU Finansal raporlama ve denetimin kalitesinin artırılması açısından kritik önem taşıyan kalite kontrol sistemleri, denetimlerin Kurumumuz tarafından yayımlanan standartlara uygun olarak yürütülmesi ve denetimde gerekli kalitenin sağlanmasına dayanak oluşturmaktadır. Hâlihazırda ülkemizde, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından yayımlanan ve 2013 yılında mevzuata kazandırdığımız Kalite Kontrol Standardı 1 uygulanmaktadır. Ancak mevcut Kalite Kontrol Standardının yayımlandığı tarihten bugüne denetim sektöründe köklü değişiklikler meydana gelmiş ve yaşanan teknolojik gelişmeler, denetim kuruluşlarının başta kurumsal yapıları, liderlik yaklaşımları, denetim metodolojileri ve müşteri kabul süreçleri olmak üzere denetim yaklaşımlarını değiştirmiştir. Nitekim, IAASB de hâlihazırda yürürlükte olan Kalite Kontrol Standardının denetimde yaşanan değişikliklere uygun olarak güncellenmesinin denetim kalitesini daha da artıracağı görüşüyle, Kalite Yönetim Projesi kapsamında, bağımsız denetim şirketlerinin kalite kontrol sistemleri için kapsamlı bir çerçeve ortaya koyan ve bağımsız denetimin kalitesini etkilemesi muhtemel risklerin proaktif bir şekilde yönetilmesine imkân tanıyan yeni Kalite Yönetim Standartlarını ve söz konusu Standartların diğer ilgili Standartlarda yapmış olduğu değişiklikleri yayımlamıştır. IAASB tarafından yapılan söz konusu düzenlemeler çerçevesinde, uluslararası denetim standartlarına tam uyumun sağlanmasını teminen Kurumumuz tarafından; y KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi, y KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi, y BDS 220 (Revize), Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi, y Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Bağımsız Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler ve y Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Temmuz 2022’de kamuoyu görüşüne açılmıştır. 2 / 5 Kalite Yönetim Projesi kapsamında yapılan temel değişiklikler ve yenilikler aşağıda özetlenmektedir: y Liderlik sorumluluklarının ve denetim şirketinin hesap verme yükümlülüğünün artırılması, y Kalite hedeflerine ulaşmaya odaklanan risk esaslı bir yaklaşım sunulması, y Teknolojiyi, denetim ağlarını ve dış hizmet sağlayıcıların kullanımını ele almak amacıyla Standartların geliştirilmesi, y Sürekli bilgi akışı ve şirket içi ve dışı uygun iletişimin öneminin arttırılması, y Kalite yönetim sistemlerinin proaktif olarak izlenmesi ve eksikliklerin zamanında ve etkin bir şekilde düzeltilmesi, y Sorumlu denetçinin liderlik ve denetimin kalitesine ilişkin sorumluluklarının arttırılması ve y Denetimin kalitesinin gözden geçirilmesi sürecinin güçlendirilmesi amacıyla sorumlulukların netleştirilmesi. Diğer taraftan, Kalite Yönetim Projesi kapsamında yer alan Standartlara ilişkin temel bilgiler aşağıda yer almaktadır: y KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi; y Denetim şirketinin, kalitesi gözden geçirilmesi gereken denetimlerin belirlenmesine yönelik politika veya prosedürler oluşturma sorumluluklarını düzenler. y Kalite yönetimine yönelik olarak proaktif ve etkili bir yaklaşım getirerek denetim şirketlerinin kalite yönetim sistemlerini güçlendirmeyi hedefler. y Denetim şirketlerini, denetim şirketinin ve yürütülen denetimlerin niteliğine ve şartlarına göre uyarlanmış bir kalite yönetim sistemi tasarlamaya teşvik eder. y Kurumumuzun düzenlemeleri kapsamında denetim yapan tüm denetim şirketleri için geçerlidir. y KYS 1’e uygun kalite yönetim sistemlerinin 31/12/2023 tarihi itibarıyla tasarlanması ve uygulanması gerekmekte olup, erken uygulama teşvik edilir. KYS 1; denetim şirketinin, kalitesi gözden geçirilmesi gereken denetimlerin belirlenmesine yönelik politika veya prosedürler oluşturma sorumluluklarını düzenler. KYS 1’e uygun kalite yönetim sistemlerinin 31/12/2023 tarihi itibarıyla tasarlanması ve uygulanması gerekmekte olup, erken uygulama teşvik edilir. KYS 1’in 53 ve 54 üncü paragrafları uyarınca yapılması gereken kalite yönetim sistemi değerlendirmesinin 31/12/2023 tarihinden itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gerekir. 3 / 5 y KYS 1’in 53 ve 54 üncü paragrafları uyarınca yapılması gereken kalite yönetim sistemi değerlendirmesinin 31/12/2023 tarihinden itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilmesi gerekir. y KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi; y Denetimin kalitesini gözden geçirecek kişinin seçilmesi, liyakati ve söz konusu gözden geçirmenin yürütülmesi ve belgelendirilmesine ilişkin hususları düzenler. y KYS 1 uyarınca kalitesi gözden geçirilmesi gereken tüm denetimlerde uygulanır. y 31/12/2023 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin bağımsız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimleri ile 31/12/2023 tarihinde veya sonrasında başlayacak diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve erken uygulama teşvik edilir. y BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi; y Finansal tabloların bağımsız denetiminde sorumlu denetçinin ve denetim ekibinin kalite yönetimine ilişkin sorumluluklarını ele alır. y Bu Standart doğrultusunda denetçi, sorumluluklarını, mesleki standartlara ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yerine getirdiği ile denetimi söz konusu Standartlar ve mevzuat hükümlerine uygun olarak yürüttüğü ve düzenlenen denetçi raporunun içinde bulunulan şartlara uygun olduğu hususlarında kaliteye ulaşıldığına ilişkin makul güvence elde etmek amacıyla denetim düzeyinde kaliteyi yönetmeyi amaçlamaktadır. y Kalite yönetimi yaklaşımını modernize ederek sorumlu denetçi ve denetim ekibinin kaliteyi yönetme ve sürdürme konusunda proaktif bir yaklaşım içinde hareket etmelerini gerektirir. y 31/12/2023 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve erken uygulama teşvik edilir. Ayrıca, söz konusu Standartlar çerçevesinde aşağıdaki Standartlarda değişiklikler yapılmıştır: y BDS 200 Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi y BDS 210 Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması y BDS 230 Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi KYS 2; denetimin kalitesini gözden geçirecek kişinin seçilmesi, liyakati ve söz konusu gözden geçirmenin yürütülmesi ve belgelendirilmesine ilişkin hususları düzenler. KYS 2; 31/12/2023 tarihinde veya sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin bağımsız denetimi ve sınırlı bağımsız denetimleri ile 31/12/2023 tarihinde veya sonrasında başlayacak diğer güvence denetimleri ve ilgili hizmetlerde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve erken uygulama teşvik edilir. 4 / 5 y BDS 250 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması y BDS 260 Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim y BDS 300 Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması y BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi y BDS 500 Bağımsız Denetim Kanıtları y BDS 540 Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi y BDS 600 Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) y BDS 610 İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması y BDS 620 Uzman Çalışmalarının Kullanılması y BDS 700 Finansal Tablolara İlişkin Görüş Oluşturma ve Raporlama y BDS 701 Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi y BDS 720 Bağımsız Denetçinin Diğer Bilgilere İlişkin Sorumlulukları y SBDS 2400 Tarihî Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi y GDS 3000 Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri y GDS 3402 Hizmet Kuruluşundaki Kontrollere İlişkin Güvence Raporları y GDS 3420 Bir İzahnamede Yer Alan Proforma Finansal Bilgilerin Derlenmesine İlişkin Raporlama Yapmak Üzere Üstlenilen Güvence Denetimleri y İHS 4410 Finansal Bilgileri Derleme İşi KYS 1, KYS 2, BDS 220 (Revize) ve Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Bağımsız Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler ile Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler, 16/01/2023 tarih ve 32075 sayılı (1. Mükerrer) Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, söz konusu Standartlar ve ilgili değişiklikler, 31/12/2023 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. KYS 1 Finansal Tabloların Bağımsız Denetim veya Sınırlı Bağımsız Denetimleri ile Diğer Güvence Denetimleri veya İlgili Hizmetleri Yürüten Bağımsız Denetim Şirketleri İçin Kalite Yönetimi’ne ulaşmak için tıklayınız. BDS 220 (Revize); finansal tabloların bağımsız denetiminde sorumlu denetçinin ve denetim ekibinin kalite yönetimine ilişkin sorumluluklarını ele alır. BDS 220 (Revize); 31/12/2023 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer ve erken uygulama teşvik edilir. KYS 1, KYS 2 ve BDS 220 (Revize) çerçevesinde 20 adet Standartta değişiklik yapılmıştır. 5 / 5 KYS 2 Denetimin Kalitesinin Gözden Geçirilmesi’ne ulaşmak için tıklayınız. BDS 220 (Revize) Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Kalite Yönetimi’ne ulaşmak için tıklayınız. Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Bağımsız Denetim Standartlarında Yapılan Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız. Kalite Yönetim Projesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler’e ulaşmak için tıklayınız. UYGULAMA REHBERLERİ Paydaşlarımızın söz konusu Standartlarda yer alan yükümlülükleri daha iyi anlamaları ve Standartlarda yer alan hükümlerin amaçlanan şekilde uygulanması konusunda yardımcı olmak üzere, Ekim 2022’de Kurumumuz tarafından hazırlanan KYS 1, KYS 2 ve BDS 220 (Revize) İlk Uygulama Rehberleri tüm ilgililerin istifadesine sunulmuştur. Rehberler, Standartların ikâmesi mahiyetinde olmayıp, uyulması zorunlu olan düzenlemeler değildir. Söz konusu rehberlere TDS 2023 Seti’nden ulaşabilirsiniz. TDS 2023 Seti’ne ulaşmak için tıklayınız. Kamuoyuna duyurulur. Paydaşlarımızın söz konusu Standartlarda yer alan yükümlülükleri daha iyi anlamaları ve Standartlarda yer alan hükümlerin amaçlanan şekilde uygulanması konusunda yardımcı olmak üzere, Ekim 2022’de Kurumumuz tarafından hazırlanan KYS 1, KYS 2 ve BDS 220 (Revize) İlk Uygulama Rehberleri tüm ilgililerin istifadesine sunul