Etik KurallardaYapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır

Etik KurallardaYapılan Değişiklikler Resmi Gazete’de Yayımlanmıştır.
Muhasebeciler İçin Uluslararası Etik Standartları Kurulu (IESBA) tarafından;1. “GDS 3000’de Yer Alan Terim ve Kavramların Etik Kuralların 4B Kısmına Yansıtılması” projesi kapsamında:
  • GDS 3000 “Tarihî Finansal Bilgilerin Bağımsız Denetimi veya Sınırlı Bağımsız Denetimi Dışındaki Güvence Denetimleri” Standardında yer alan bazı terimleri Etik Kurallar’a dâhil edilmesi ve
  • GDS 3000 Standardından aktarılan terimlerin yer aldığı “Bağımsız Denetim ve Sınırlı Bağımsız Denetim Dışında Kalan Güvence Denetimlerinde Bağımsızlık” başlıklı Kısımdaki metinlerin uyarlanması,
şeklinde olmak üzere Etik Kuralların 4B Kısmında değişiklikler yapılmıştır.2. “Meslek Mensuplarından Beklenen Rol ve Zihniyetin Teşvik Edilmesi” projesi kapsamında:
  • Bağımsız denetçilerin kavramsal çerçeveyi uygularken sorgulayıcı bir yaklaşımla hareket edeceklerine ilişin yükümlülük getirilmesi,
  • Dürüstlük ilkesi başta olmak üzere temel ilkeleri güçlendirmek üzere söz konusu ilkelerin tanımlarında değişiklik yapılması,
  • Temel ilkelere uyuma yönelik tehditleri belirlerken, değerlendirirken ve ele alırken mesleki muhakemenin kullanılmasını etkileyen önyargıya ilişkin farkındalığı artırmak üzere konuya ilişkin örnekler sunulması ve
  • Bağımsız denetçilerin, bulundukları Kuruluşta etik temelli bir kültürü teşvik etmeleri ve desteklemeleri yönündeki rollerini açıkça göstermek üzere hükümler getirilmesi,
şeklinde olmak üzere Etik Kuralların 1’inci Kısımında değişiklikler yapılmıştır.Söz konusu değişiklikler 07/12/2021 tarihli ve 31682 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle mevzuatımıza kazandırılmıştır.Değişiklik metinlerine ulaşmak için tıklayınız.“GDS 3000’de Yer Alan Terim ve Kavramların Etik Kuralların 4B Kısmına Yansıtılması” projesi kapsamında yapılan değişikliklerin işlendiği Etik Kuralların tüm metnine ulaşmak için tıklayınız.