BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi ile BDS 315’in Revize Edilmesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler

BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi ile BDS 315’in Revize Edilmesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler Resmî Gazete’de Yayımlanmıştır.
Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından Bağımsız Denetim Standardı 315 ““Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi”, daha kaliteli ve tutarlı risk değerlendirmeleri sağlamanın yanı sıra mesleki şüpheciliğin uygulanmasını da teşvik etmek amacıyla tümüyle revize edilmiştir. Bu kapsamda BDS 315’e ilişkin yapılan temel değişiklikler aşağıda yer almaktadır:
 • Risk değerlendirmesine yardımcı olacak beş yeni yapısal risk faktörünün tanıtılması: sübjektiflik, karmaşıklık, belirsizlik, değişiklik ve yönetimin taraflılığı veya diğer hile riski faktörleri nedeniyle yanlışlığa olan açıklık.
 • Üst kısmında ciddi risklerin yer aldığı yeni bir risk aralığının belirlenmesi.
 • Risk değerlendirmesine dayanak olarak risk değerlendirme prosedürlerinden elde edilecek “yeterli ve uygun” denetim kanıtının gerekli kılınması.
 • Bilgi teknolojisine (BT), özellikle BT genel kontrollerine vurgu yapılması.
 • Denetimle ilgili kontroller ve bu kontroller için gerekli tasarım ve uygulama çalışmaları hakkında daha fazla bilgi sunulması.
 • Küçük işletmelere özgü hususların ayrı bir paragraf olmaktan çıkarılarak ana hükümlere dahil edilmesi ve yeni açıklayıcı hükümler getirilmesi.
 • Aşağıda yer alan diğer değişikliklerin yapılması:
            -  Yapısal ve kontrol risklerinin ayrı ayrı değerlendirilmesini gerektiren yeni hükümler getirilmesi (mevcut standart, birleşik bir değerlendirmeye izin vermektedir),            -  Doğrudan ve dolaylı kontrol bileşenlerinin ayrılması ve            -  Önemli işlem sınıfları, hesap bakiyeleri ve açıklamaların “kritik önem taşıyan” olarak değerlendirilmediği durumlarda yeniden değerlendirme yapılmasını gerektiren yeni bir               “bekleme” kavramının  getirilmesi.Ayrıca söz konusu revizyondan kaynaklı olarak aşağıdaki Standartlarda değişiklikler yapılmıştır:
 • BDS 200, Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi
 • BDS 210, Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
 • BDS 230, Bağımsız Denetimin Belgelendirilmesi
 • BDS 240, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde Bağımsız Denetçinin Hileye İlişkin Sorumlulukları
 • BDS 250, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminde İlgili Mevzuatın Dikkate Alınması
 • BDS 260, Üst Yönetimden Sorumlu Olanlarla Kurulacak İletişim
 • BDS 265, İç Kontrol Eksikliklerinin Üst Yönetimden Sorumlu Olanlara ve Yönetime Bildirilmesi
 • BDS 300, Finansal Tabloların Bağımsız Denetiminin Planlanması
 • BDS 330, Bağımsız Denetçinin Risk Olarak Değerlendirilmiş Hususlara Karşı Yapacağı İşler
 • BDS 402, Hizmet Kuruluşu Kullanan Bir İşletmenin Bağımsız Denetiminde Dikkate Alınacak Hususlar
 • BDS 500, Bağımsız Denetim Kanıtları
 • BDS 501, Bağımsız Denetimi Kanıtları Belirli Kalemler İçin Dikkate Alınması Gereken Özel Hususlar
 • BDS 530, Bağımsız Denetimde Örnekleme
 • BDS 540, Muhasebe Tahminlerinin ve İlgili Açıklamaların Bağımsız Denetimi
 • BDS 550, İlişkili Taraflar
 • BDS 600, Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil)
 • BDS 610, İç Denetçi Çalışmalarının Kullanılması
 • BDS 620, Uzman Çalışmalarının Kullanılması
 • BDS 701, Kilit Denetim Konularının Bağımsız Denetçi Raporunda Bildirilmesi
BDS 315’in revize hâli ve diğer Standartlarda yapılan değişiklikler 09/01/2022 tarihli ve 31714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle mevzuatımıza kazandırılmıştır. Söz konusu Standart ve değişiklikler 1/1/2022 tarihinde ve sonrasında başlayacak hesap dönemlerinin denetiminde uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.BDS 315 “Önemli Yanlışlık” Risklerinin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi için tıklayınız.BDS 315’in Revize Edilmesinden Kaynaklı Olarak Diğer Bazı Standartlarda Yapılan Değişiklikler için tıklayınız.