Bağımsız Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:
BAĞIMSIZ DENETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI
MADDE 1- 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bağımsız Denetim
Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (t) bendinde yer alan “sistemleri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile sürdürülebilirlik” ibaresi eklenmiş, aynı bentte yer alan
“kontrol” ibaresi çıkarılarak “yönetim” ibaresi eklenmiş ve (u) bendi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“u) Türkiye Muhasebe Standartları (TMS): Kurum tarafından yayımlanan Türkiye Finansal
Raporlama Standartları, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı ile
Küçük ve Mikro İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardını ve farklı işletme büyüklükleri,
sektörler ve kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için Kurum tarafından belirlenen standartları ve
bunlarla ilişkili diğer düzenlemeleri,”
MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan
“bankacılık,” ibaresinden sonra gelmek üzere “sigortacılık,” ibaresi eklenmiş ve maddeye
aşağıdaki beşinci fıkra eklenmiştir.
“(5) Kurumda, Kurul Başkanı veya Kurul Üyesi olarak bir yıl görev yapanlar ile Kurumun
Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği kadrolarında en az iki yıl; meslek
personeli, hukuk müşaviri, başkanlık müşaviri ve avukat kadrolarında ise en az dört yıl süreyle
görev yapanların yetkilendirilmelerinde bu maddenin birinci fıkrasının (e) bendindeki şart
aranmaz.”
MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin “Sicil Bilgileri” başlıklı 18 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkralarındaki (h) bentlerinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (ı) bentleri eklenmiş ve mevcut bent
numaraları buna göre teselsül ettirilmiştir.
“ı) Denetim yapma yetkisi bulunan alana ilişkin bilgiler,”
“ı) Denetim yapma yetkisi bulunan alana ilişkin bilgiler,”
MADDE 4- Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinde yer alan
“Kurumdan onay alınmak suretiyle” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve fıkranın sonuna “Kurumun
ayrıca değerlendirmede bulunma hakkı saklıdır.” cümlesi eklenmiş, beşinci fıkrasında yer alan
“yer alan kuruluşlar” ibaresi “bulunanlar” şeklinde değiştirilmiş ve aynı fıkranın “kilit yöneticileri”
ibaresinden sonra gelmek üzere “ile denetim üstlenen bağımsız denetçilerin kadrosunda yer alan
denetçileri” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 5- Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile aynı maddenin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ç) Üç yıl geçmedikçe; denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile denetim
çalışması yürüttükleri işletmelerin denetiminde görev alan denetçileri, son on yılda yedi yıl
denetim çalışmasını yürüttükleri aynı işletmeye ilişkin denetimleri.”
2
“(2) Birinci fıkranın (ç) bendinde geçen sürelerin hesabında aynı denetim ağı içinde bulunan
denetim kuruluşları ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler ile bunların ilişkili olduğu denetim
kuruluşu ve denetim üstlenen bağımsız denetçiler tarafından yapılan denetimlerde geçirdikleri
süreler topluca dikkate alınır. Çalıştığı denetim kuruluşuna veya denetim üstlenen bağımsız
denetçiye bakılmaksızın, denetçinin aynı işletmenin denetiminde geçirdiği süreler birlikte
dikkate alınır.”
MADDE 6- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesine aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(3) Kurumda, Kurul Başkanı veya Kurul Üyesi olarak bir yıl görev yapanlar ile Kurumun
Başkan Yardımcılığı, Daire Başkanlığı, I. Hukuk Müşavirliği kadrolarında en az iki yıl; meslek
personeli, hukuk müşaviri, başkanlık müşaviri ve avukat kadrolarında ise toplamda en az sekiz
yıl süreyle görev yapanlar bu maddenin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartları
sağlamış sayılırlar. Bu fıkra uyarınca sorumlu denetçi olma şartını sağlayanlarda 25 inci madde
hükümleri aranmaz.”
MADDE 7- Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesinin başlığı “Denetim ücreti ve ücret tarifesi”
şeklinde değiştirilmiş ve maddenin üçüncü fıkrasında yer alan “Maliye” ibaresinden önce gelmek
üzere “Hazine ve” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 8- Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Denetim dosyalarının elektronik ortamlarda saklanması ve alınmasına ilişkin usul ve
esaslar Kurum tarafından belirlenebilir.”
MADDE 9- Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(3) İncelemeler, ilk denetim sözleşmesi imza tarihinden itibaren; KAYİK’leri denetleyen
bağımsız denetim kuruluşları için asgari üç yılda bir, diğerleri için asgari altı yılda bir yapılır.
İzleyen incelemelerde süre, önceki incelemeye ilişkin Kurul kararını takip eden takvim yılından
itibaren yeniden başlar. Denetçilerde ise Kurumca gerek görüldüğünde inceleme ve denetim
yapılır.”
MADDE 10- Aynı Yönetmeliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Mücbir sebeplerin oluşması durumunda, sebebin ortaya çıktığı tarihten sona erdiği tarihe
kadar bu Yönetmelikte geçen süreler işlemez.”
MADDE 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
3
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
26/12/2012 28509
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
1- 21/10/2014 29152
2- 28/11/2014 29189
3- 22/12/2015 29570
4- 21/7/2017 30130
5- 23/11/2018 30604
6- 11/01/2022 31716