16. TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI SEMPOZYUMU

16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu bu yıl 30 Kasım – 4 Aralık tarihleri arasında K.K.T.C.’de yapılacaktır. Sempozyumun bu yılki teması “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” olarak belirlenmiştir. Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının uygulanmasına ilişkin beklentiler; finansal raporlamanın şeffaflaşması ve karşılaştırılabilirliğinin artmasıdır. Bunların bir sonucu olarak; sermaye piyasalarının entegrasyonu, sermaye maliyetinin düşürülmesi ve yatırımların etkinliğinin artması beklenmektedir. Bu sempozyumda, öncelikle 10 yıldan bu yana kullanımda olan muhasebe ve finansal raporlama standartlarından beklentilerin ne ölçüde karşılandığına ilişkin dünyadan ve ülkemizden bulguların tartışılması hedeflenmiştir. Bu tartışmalar gelecekteki uygulamalara da ışık tutacaktır. Finansal raporlama standartları değişen ekonomik koşullara uyum sağlamak üzere sürekli bir değişim içerisindedir. Bu dinamik sürecin bir yansıması olarak yakın dönemde Kavramsal Çerçeve metni ile önemli bazı standartlarda köklü değişiklikler olmuştur. Muhasebe teorisi ile standartlar arasında köprü vazifesini gören Kavramsal Çerçeve’de ortaya koyulan yeni yaklaşımın ana hatları Sempozyum’da bir oturumun konusu olarak belirlenmiştir. Finansal raporlamada TFRS’ye geçilmesi stratejik ve devrimsel bir dönüşüm olmakla birlikte başta insan kaynağı olmak üzere teknoloji ve diğer faktörlere yatırım yapılmasını gerektirmektedir. Üstelik düzenleyici kurumlar hem finansal raporlamanın hem de denetimin maliyetinin neredeyse tamamını uygulayıcıların üzerine yüklemektedir. Sempozyumda, finansal raporlamanın organizasyonu konusu ayrı bir oturumda ele alınmaktadır. Bu oturumda bir işletmenin TFRS’ye geçmeden önce nasıl bir hazırlık yapması gerektiğine ilişkin başarılı örneklerden hareketle bir yol haritası çizilmesi de planlanmaktadır. İzlenecek yol haritasının ana hatları ve takvimi konusunda uygulamacılar ve denetçilerin sunacakları alternatif kontrol listelerinin Sempozyum katılımcılarıyla paylaşılması sağlanacaktır. Ek olarak, standartlara göre raporlama kapsamında teknik bir tartışma konusu olan, kayıt ve raporlama entegrasyonu, iyi uygulamalardan örnekler ışığında tartışılacaktır. Ülkemizde 2005’ten bu yana sınırlı sayıda işletme zorunlu olarak TFRS uygulamaktadır. Yeni Türk Ticaret Kanunuyla birlikte finansal raporlamada uluslararası standartların kullanımı yaygınlaşmıştır. Öte yandan Kamu Gözetim Kurumu geçtiğimiz aylarda Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi adı altında pek çok maddesi yine TFRS ile uyumlu yeni bir raporlama seti taslağı yayımlamış ve kamuoyunun görüşüne sunmuştur. Dolayısıyla yakın gelecekte kapsam içerisine alınacak şirket sayısının artması da beklenmektedir. Sempozyum oturumlarından bir tanesi Yerel Finansal Raporlama Çerçevesi (YFRÇ) taslağına ilişkin görüşlerin tartışılmasına ayrılmıştır. Bu oturumda YFRÇ’nin ülkemizdeki mevcut finansal raporlama ilkelerinden farklılıkları ve benzerlikleri ile meslek mensuplarının YFRÇ uygulamasına geçildiğinde karşılaşabilecekleri muhtemel sorunlar ve özellikli konular ele alınacaktır. Sempozyumun uygulama oturumlarında başta Hasılat olmak üzere değişikliğe uğrayan önemli standartlar hem akademisyen hem de uygulamacılar açısından irdelenecektir. Görüldüğü üzere bu yıl Sempozyum’da tartışılacak konular hem mevcut uygulamaların değerlendirilmesi hem de gelecekle ilgili yol haritaları oluşturulmasına katkı sağlayacak şekilde seçilmişlerdir. Sempozyumun denetim, finansal raporlama ve müşavirlik hizmeti veren meslek mensupları, akademisyenler, kurum ve kuruluşların finansal raporlama ile ilgili yönetici ve çalışanları ile akademik çalışma yapan öğrenciler için son derece yararlı olacağı düşüncesiyle hepinizi K.K.T.C.’ye bekliyoruz.
 Düzenleme Kurulu Adına Vedat ADAK İzmir Mali Müşavirler Odası Başkanı
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar”
10:00 – 10:30 - Açılış Konuşmaları
10:30 – 12:00 - Açılış Bildirisi : Prof. Dr. Serdar ÖZKAN Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan ve Türkiye’den Gözlemler
Bu bildiri, başta AB ülkeleri olmak üzere 2005’ten bu yana yürürülükte olan zorunlu UFRS uygulamasının sonuçlarını literatürde UFRS uygulamasına geçmenin beklenen faydaları ile karşılaştırarak ortaya koyacaktır. Bu yapılırken çeşitli ülkelerin muhasebe örgütlerinin ve düzenleyici kuruluşlarının raporları ve ülkeler bazında yapılmış akademik çalışmalar ışığında UFRS’den beklentiler neydi, hangi beklentiler ne ölçüde karşılandı, bazı beklentilerin karşılanamaması söz konusu ise bunun nedenleri üzerinde durulacak, geleceğe yönelik öneriler getirilecektir.
 12: 00 – 13:00 - Öğle Yemeği
13:00 – 14:30 - I.Oturum Muhasebe Teorisi ve Kavramsal Çerçeve
Kavramsal Çerçeve, bir muhasebe standartları setinin amaç, hedef kitle, temel anlayış ve kavramlarını ortaya koyması bakımından son derece önemli bir metindir. Her bir standardı başarıyla uygulamaya almanın temel şartlarından birisi de kuşkusuz Kavramsal Çerçeve’nin çok iyi anlaşılmasıdır. Bir diğer bakış açısı ise Kavramsal Çerçeve bir standartlar setinin muhasebe teorisi’nden hangi temel yaklaşım ve ilkelerin seçildiğini ortaya koyan metindir. Ayrıca UFRS Kavramsal Çerçeve’si değişmek üzeredir, taslak ve yorumlardan görülmektedir ki örneğin “ihtiyatlılık” yeniden temel konulardan birisi haline gelmiştir. Yıllardır yapılan Sempozyumlar göz önüne alındığında ilk defa bu oturumla muhasebe teorisine genel bir bakış ve kavramsal çerçeve ilişkisi ele alınmaktadır. Bu oturum yoğun teorik tartışmalardan ziyade sempozyum katılımcılarının muhasebe teorisi konusunda pratik ve temel bir bakış açısına sahip olması ve böylece kavramsal çerçeveyle birlikte her bir standardı incelerken arka plandaki Muhasebe teorisi bağlantısını kurmasına destek olmak amacındadır.
 Muhasebe Teorisi’ne Genel Bakış, Prof.Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
Muhasebe Teorisi Penceresinden Kavramsal Çerçeve’nin Yeni Yaklaşımı , Prof. Dr. Can SIMGA MUGAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Sibel ULUSOY, Berkant YILMAZER
14:30 – 14:45 – Kahve Arası
14:45 – 16:00 - II. Oturum - Uygulama Oturumu
TFRS Setinde Güncellemeler
TFRS 13 - Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Serdar İNANÇ, PWC
16:15– 17:00- III.Oturum Anlaşmazlık Çözümü Arabuluculuk ve Müzakere Teknikleri Workshop, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ (DEÜ Anlaşmazlık Çözümü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) ve Melissa N. Cagle (Dokuz Eylül Üniversitesi)
10:00 – 11:30 – IV. Oturum Finansal Raporlamanın Organizasyonu Bu oturumda, bir işletmenin TFRS’ye göre raporlama uygulamasına geçmek üzere yapması gereken hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu hazırlıklar başta anlayış değişikliği gerektirirken ayrıca somut olarak insan kaynağına ve teknolojiye de yatırım gerektirmektedir. İşletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına, ithalat - ihracat, yıllara sari iş yapmak, grup şirketi olmak vb. - ve başka faktörlere de bağlı olarak hazırlıklar işletmeye göre farklılık gösterebilmekte ise de her işletmenin yapması gereken temel hazırlıklar bellidir. Bu oturumda, bizzat bu süreci hizmet verdikleri işletmelerde yaşamış ya da işletmelere bu süreçte danışmanlık desteği vermiş ülkemizin önemli şirketlerini temsil eden konuşmacılar söz alacaktır.
 - Kaliteli Finansal Raporlama için Yönetsel Altyapının Tasarımı, Vedat ÖZER (Çimentaş)
 - Teknoloji ve Finansal Raporlama, Cenk SİVRİOĞLU (Arkas CFO) - Kayıt Sistemi ve Finansal Raporlamanın Entegrasyonu, Emre ÖZTÜRK (Mediterra)
11:30 – 12:30 - V. Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 10, 11, 12 - Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama, Hamdi CURA (KPMG)
12: 30 – 13:30 - Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 - VI.Oturum Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine Genel Bakış Bu oturum, KGK tarafından MSUGT’ye alternatif olmak üzere taslak olarak yayımlanan ve şu ana kadar akademisyen, uygulamacı ve düzenleyicilerin biraraya gelerek tarafsız ve açık bir şekilde tartışma olanağı bulamadığı Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin ele alınmasına ayrılmıştır. Oturum sonunda yapılacak soru cevap kısmında özellikle tartışmaları alanlar - ki bunlar taslak metinde bir takım sorularla kamu oyundan görüş almak üzere sorulmuş sorulardır - konusunda Sempozyum katılımcılarının görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin Ana Hatları, Yakup SELVİ (İstanbul Üniversitesi)
Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nde Tartışmalı Alanlar, Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi)
15:00 – 15:30 – Kahve Arası
15:30 – 17:00 - VII.Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Gülin GÜNCE (Deloitte)
10:00 – 12:00 – PANEL Geçmiş 10 Yıl Işığında Geleceğe Bakış: TFRS Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler ve Beklentiler SPK TEMSİLCİSİ BDDK TEMSİLCİSİ KGK TEMSİLCİSİ TÜRMOB TEMSİLCİSİ Sempozyumun Panel oturumunda, ülkemizin değişik kurumlarını temsilen söz alacak panelistlerin öncelikle açılış bildirisinden itibaren Sempozyumda yapılan sunumlar, açılan tartışmalar ve getirilen öneriler ışığında bir genel değerlendirme yapmaları, ardından temsil ettikleri kurumlar ve görevleri bakımından önem arzettiğini düşündükleri konuları dile getirmeleri beklenmektedir. Örneğin muhasebe kaydı – finansal raporlama entegrasyonu, YFRÇ’nin getirilme nedenleri, yaygın bir kanı olarak dile getirilen denetim hizmeti verenlerin ilgili işletmelerde finansal raporlama konusunda görev alıp almamaları gibi konular panelistlerin değinmesi beklenen tartışmalı alanlardan yalnızca bazılarıdır.
 12:00 – 12:15 – Sempozyum Kapanış Konuşması
01 ARALIK 2016, Perşembe 02 ARALIK 2016, Cuma 03 ARALIK 2016, Cumartesi
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar
30 KASIM - 04 ARALIK 2016 - K.K.T.C. 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” 10:00 – 10:30 - Açılış Konuşmaları
10:30 – 12:00 - Açılış Bildirisi : Prof. Dr. Serdar ÖZKAN Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan ve Türkiye’den Gözlemler Bu bildiri, başta AB ülkeleri olmak üzere 2005’ten bu yana yürürülükte olan zorunlu UFRS uygulamasının sonuçlarını literatürde UFRS uygulamasına geçmenin beklenen faydaları ile karşılaştırarak ortaya koyacaktır. Bu yapılırken çeşitli ülkelerin muhasebe örgütlerinin ve düzenleyici kuruluşlarının raporları ve ülkeler bazında yapılmış akademik çalışmalar ışığında UFRS’den beklentiler neydi, hangi beklentiler ne ölçüde karşılandı, bazı beklentilerin karşılanamaması söz konusu ise bunun nedenleri üzerinde durulacak, geleceğe yönelik öneriler getirilecektir.
 12: 00 – 13:00 - Öğle Yemeği
13:00 – 14:30 - I.Oturum Muhasebe Teorisi ve Kavramsal Çerçeve Kavramsal Çerçeve, bir muhasebe standartları setinin amaç, hedef kitle, temel anlayış ve kavramlarını ortaya koyması bakımından son derece önemli bir metindir. Her bir standardı başarıyla uygulamaya almanın temel şartlarından birisi de kuşkusuz Kavramsal Çerçeve’nin çok iyi anlaşılmasıdır. Bir diğer bakış açısı ise Kavramsal Çerçeve bir standartlar setinin muhasebe teorisi’nden hangi temel yaklaşım ve ilkelerin seçildiğini ortaya koyan metindir. Ayrıca UFRS Kavramsal Çerçeve’si değişmek üzeredir, taslak ve yorumlardan görülmektedir ki örneğin “ihtiyatlılık” yeniden temel konulardan birisi haline gelmiştir. Yıllardır yapılan Sempozyumlar göz önüne alındığında ilk defa bu oturumla muhasebe teorisine genel bir bakış ve kavramsal çerçeve ilişkisi ele alınmaktadır. Bu oturum yoğun teorik tartışmalardan ziyade sempozyum katılımcılarının muhasebe teorisi konusunda pratik ve temel bir bakış açısına sahip olması ve böylece kavramsal çerçeveyle birlikte her bir standardı incelerken arka plandaki Muhasebe teorisi bağlantısını kurmasına destek olmak amacındadır.
 Muhasebe Teorisi’ne Genel Bakış, Prof.Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
 Muhasebe Teorisi Penceresinden Kavramsal Çerçeve’nin Yeni Yaklaşımı , Prof. Dr. Can SIMGA MUGAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Sibel ULUSOY, Berkant YILMAZER
14:30 – 14:45 – Kahve Arası
 14:45 – 16:00 - II. Oturum - Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 13 - Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Serdar İNANÇ, PWC
16:15– 17:00- III.Oturum Anlaşmazlık Çözümü Arabuluculuk ve Müzakere Teknikleri Workshop, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ (DEÜ Anlaşmazlık Çözümü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) ve Melissa N. Cagle (Dokuz Eylül Üniversitesi)
10:00 – 11:30 – IV. Oturum Finansal Raporlamanın Organizasyonu Bu oturumda, bir işletmenin TFRS’ye göre raporlama uygulamasına geçmek üzere yapması gereken hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu hazırlıklar başta anlayış değişikliği gerektirirken ayrıca somut olarak insan kaynağına ve teknolojiye de yatırım gerektirmektedir. İşletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına, ithalat - ihracat, yıllara sari iş yapmak, grup şirketi olmak vb. - ve başka faktörlere de bağlı olarak hazırlıklar işletmeye göre farklılık gösterebilmekte ise de her işletmenin yapması gereken temel hazırlıklar bellidir. Bu oturumda, bizzat bu süreci hizmet verdikleri işletmelerde yaşamış ya da işletmelere bu süreçte danışmanlık desteği vermiş ülkemizin önemli şirketlerini temsil eden konuşmacılar söz alacaktır.
- Kaliteli Finansal Raporlama için Yönetsel Altyapının Tasarımı, Vedat ÖZER (Çimentaş)
- Teknoloji ve Finansal Raporlama, Cenk SİVRİOĞLU (Arkas CFO)
- Kayıt Sistemi ve Finansal Raporlamanın Entegrasyonu, Emre ÖZTÜRK (Mediterra)
 11:30 – 12:30 - V. Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 10, 11, 12
 - Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama, Hamdi CURA (KPMG)
 12: 30 – 13:30 - Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 - VI.Oturum Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine Genel Bakış Bu oturum, KGK tarafından MSUGT’ye alternatif olmak üzere taslak olarak yayımlanan ve şu ana kadar akademisyen, uygulamacı ve düzenleyicilerin biraraya gelerek tarafsız ve açık bir şekilde tartışma olanağı bulamadığı Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin ele alınmasına ayrılmıştır. Oturum sonunda yapılacak soru cevap kısmında özellikle tartışmaları alanlar - ki bunlar taslak metinde bir takım sorularla kamu oyundan görüş almak üzere sorulmuş sorulardır - konusunda Sempozyum katılımcılarının görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin Ana Hatları, Yakup SELVİ (İstanbul Üniversitesi)
Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nde Tartışmalı Alanlar, Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi)
15:00 – 15:30 – Kahve Arası
15:30 – 17:00 - VII.Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Gülin GÜNCE (Deloitte)
10:00 – 12:00 – PANEL Geçmiş 10 Yıl Işığında Geleceğe Bakış: TFRS Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler ve Beklentiler SPK TEMSİLCİSİ BDDK TEMSİLCİSİ KGK TEMSİLCİSİ TÜRMOB TEMSİLCİSİ Sempozyumun Panel oturumunda, ülkemizin değişik kurumlarını temsilen söz alacak panelistlerin öncelikle açılış bildirisinden itibaren Sempozyumda yapılan sunumlar, açılan tartışmalar ve getirilen öneriler ışığında bir genel değerlendirme yapmaları, ardından temsil ettikleri kurumlar ve görevleri bakımından önem arzettiğini düşündükleri konuları dile getirmeleri beklenmektedir. Örneğin muhasebe kaydı – finansal raporlama entegrasyonu, YFRÇ’nin getirilme nedenleri, yaygın bir kanı olarak dile getirilen denetim hizmeti verenlerin ilgili işletmelerde finansal raporlama konusunda görev alıp almamaları gibi konular panelistlerin değinmesi beklenen tartışmalı alanlardan yalnızca bazılarıdır.
12:00 – 12:15 – Sempozyum Kapanış Konuşması
01 ARALIK 2016, Perşembe 02 ARALIK 2016, Cuma 03 ARALIK 2016, Cumartesi 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar
30 KASIM - 04 ARALIK 2016 - K.K.T.C. 16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu “Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar” 10:00 – 10:30 - Açılış Konuşmaları
 10:30 – 12:00 - Açılış Bildirisi : Prof. Dr. Serdar ÖZKAN Zorunlu TFRS Uygulamasına İlişkin Dünyadan ve Türkiye’den Gözlemler Bu bildiri, başta AB ülkeleri olmak üzere 2005’ten bu yana yürürülükte olan zorunlu UFRS uygulamasının sonuçlarını literatürde UFRS uygulamasına geçmenin beklenen faydaları ile karşılaştırarak ortaya koyacaktır. Bu yapılırken çeşitli ülkelerin muhasebe örgütlerinin ve düzenleyici kuruluşlarının raporları ve ülkeler bazında yapılmış akademik çalışmalar ışığında UFRS’den beklentiler neydi, hangi beklentiler ne ölçüde karşılandı, bazı beklentilerin karşılanamaması söz konusu ise bunun nedenleri üzerinde durulacak, geleceğe yönelik öneriler getirilecektir.
 12: 00 – 13:00 - Öğle Yemeği
13:00 – 14:30 - I.Oturum Muhasebe Teorisi ve Kavramsal Çerçeve Kavramsal Çerçeve, bir muhasebe standartları setinin amaç, hedef kitle, temel anlayış ve kavramlarını ortaya koyması bakımından son derece önemli bir metindir. Her bir standardı başarıyla uygulamaya almanın temel şartlarından birisi de kuşkusuz Kavramsal Çerçeve’nin çok iyi anlaşılmasıdır. Bir diğer bakış açısı ise Kavramsal Çerçeve bir standartlar setinin muhasebe teorisi’nden hangi temel yaklaşım ve ilkelerin seçildiğini ortaya koyan metindir. Ayrıca UFRS Kavramsal Çerçeve’si değişmek üzeredir, taslak ve yorumlardan görülmektedir ki örneğin “ihtiyatlılık” yeniden temel konulardan birisi haline gelmiştir. Yıllardır yapılan Sempozyumlar göz önüne alındığında ilk defa bu oturumla muhasebe teorisine genel bir bakış ve kavramsal çerçeve ilişkisi ele alınmaktadır. Bu oturum yoğun teorik tartışmalardan ziyade sempozyum katılımcılarının muhasebe teorisi konusunda pratik ve temel bir bakış açısına sahip olması ve böylece kavramsal çerçeveyle birlikte her bir standardı incelerken arka plandaki Muhasebe teorisi bağlantısını kurmasına destek olmak amacındadır.
Muhasebe Teorisi’ne Genel Bakış, Prof.Dr. Orhan ÇELİK (Ankara Üniversitesi)
 Muhasebe Teorisi Penceresinden Kavramsal Çerçeve’nin Yeni Yaklaşımı , Prof. Dr. Can SIMGA MUGAN (İzmir Ekonomi Üniversitesi), Sibel ULUSOY, Berkant YILMAZER
14:30 – 14:45 – Kahve Arası
14:45 – 16:00 - II. Oturum - Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 13 - Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü Serdar İNANÇ, PWC
16:15– 17:00- III.Oturum Anlaşmazlık Çözümü Arabuluculuk ve Müzakere Teknikleri Workshop, Prof. Dr. Abbas TÜRNÜKLÜ (DEÜ Anlaşmazlık Çözümü Araştırma Ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü) ve Melissa N. Cagle (Dokuz Eylül Üniversitesi)
10:00 – 11:30 – IV. Oturum Finansal Raporlamanın Organizasyonu Bu oturumda, bir işletmenin TFRS’ye göre raporlama uygulamasına geçmek üzere yapması gereken hazırlıklar ele alınmaktadır. Bu hazırlıklar başta anlayış değişikliği gerektirirken ayrıca somut olarak insan kaynağına ve teknolojiye de yatırım gerektirmektedir. İşletmenin büyüklüğüne, karmaşıklığına, ithalat - ihracat, yıllara sari iş yapmak, grup şirketi olmak vb. - ve başka faktörlere de bağlı olarak hazırlıklar işletmeye göre farklılık gösterebilmekte ise de her işletmenin yapması gereken temel hazırlıklar bellidir. Bu oturumda, bizzat bu süreci hizmet verdikleri işletmelerde yaşamış ya da işletmelere bu süreçte danışmanlık desteği vermiş ülkemizin önemli şirketlerini temsil eden konuşmacılar söz alacaktır.
 - Kaliteli Finansal Raporlama için Yönetsel Altyapının Tasarımı, Vedat ÖZER (Çimentaş) - Teknoloji ve Finansal Raporlama, Cenk SİVRİOĞLU (Arkas CFO)
- Kayıt Sistemi ve Finansal Raporlamanın Entegrasyonu, Emre ÖZTÜRK (Mediterra)
 11:30 – 12:30 - V. Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 10, 11, 12
 - Grup Şirketlerinde Finansal Raporlama, Hamdi CURA (KPMG)
12: 30 – 13:30 - Öğle Yemeği
13:30 – 15:00 - VI.Oturum Yerel Finansal Raporlama Çerçevesine Genel Bakış Bu oturum, KGK tarafından MSUGT’ye alternatif olmak üzere taslak olarak yayımlanan ve şu ana kadar akademisyen, uygulamacı ve düzenleyicilerin biraraya gelerek tarafsız ve açık bir şekilde tartışma olanağı bulamadığı Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin ele alınmasına ayrılmıştır. Oturum sonunda yapılacak soru cevap kısmında özellikle tartışmaları alanlar - ki bunlar taslak metinde bir takım sorularla kamu oyundan görüş almak üzere sorulmuş sorulardır - konusunda Sempozyum katılımcılarının görüşlerinin alınması amaçlanmaktadır.
Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nin Ana Hatları, Yakup SELVİ (İstanbul Üniversitesi) Yeni Finansal Raporlama Çerçevesi’nde Tartışmalı Alanlar, Doç. Dr. Volkan DEMİR (Galatasaray Üniversitesi) ve Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR (Galatasaray Üniversitesi)
15:00 – 15:30 – Kahve Arası
15:30 – 17:00 - VII.Oturum – Uygulama Oturumu TFRS Setinde Güncellemeler TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat, Gülin GÜNCE (Deloitte)
10:00 – 12:00 – PANEL Geçmiş 10 Yıl Işığında Geleceğe Bakış: TFRS Uygulamasına İlişkin Değerlendirmeler ve Beklentiler SPK TEMSİLCİSİ BDDK TEMSİLCİSİ KGK TEMSİLCİSİ TÜRMOB TEMSİLCİSİ Sempozyumun Panel oturumunda, ülkemizin değişik kurumlarını temsilen söz alacak panelistlerin öncelikle açılış bildirisinden itibaren Sempozyumda yapılan sunumlar, açılan tartışmalar ve getirilen öneriler ışığında bir genel değerlendirme yapmaları, ardından temsil ettikleri kurumlar ve görevleri bakımından önem arzettiğini düşündükleri konuları dile getirmeleri beklenmektedir. Örneğin muhasebe kaydı – finansal raporlama entegrasyonu, YFRÇ’nin getirilme nedenleri, yaygın bir kanı olarak dile getirilen denetim hizmeti verenlerin ilgili işletmelerde finansal raporlama konusunda görev alıp almamaları gibi konular panelistlerin değinmesi beklenen tartışmalı alanlardan yalnızca bazılarıdır.
12:00 – 12:15 – Sempozyum Kapanış Konuşması
 01 ARALIK 2016, Perşembe 02 ARALIK 2016, Cuma 03 ARALIK 2016, Cumartesi
16. Türkiye Muhasebe Standartları Sempozyumu Finansal Raporlamada Güncel Tartışmalar 30 KASIM - 04 ARALIK 2016 - K.K.T.C.